( تستهای ویژه کنکور ، سوالهای تشریحی ، المپیادهای شیمی ، پاورپوینت آموزشی در پیوندهای روزانه )

رابطه اصلی در بررسی سینتیکی، قانون سرعت (یا معادله سرعت) واکنش مورد نظر است. قانون سرعت، سرعت را به صورت تابعی از غلظت واکنش دهنده ها، غلظت فراورده ها و دما ارائه می دهد. اگر واکنش هایی را در نظر بگیریم که فراورده ها در قانون سرعت ظاهر نشوند، سرعت واکنش در چنین مواردی صرفاً به غلظت واکنش دهنده ها و دما بستگی دارد.

برای واکنش عمومی

     aA + bB + … → cC + dD + …

قانون سرعت به شکل زیر است.

     R = k[A]m[B]n

نماهای n , m را مرتبه واکنش می نامند. که نشان می دهند چطور سرعت تحت تاثیر غلظت قرار می گیرد. بنابر این اگر با دو برابر کردن [A] سرعت دو برابر شد، سرعت به [A] به توان یک [A]1 بستگی دارد. در این صورت 1= m خواهد بود. به طور مشابه اگر با دو برابر کردن [B] سرعت چهار برابر شود، سرعت به [B] به توان دو، [B]2 بستگی دارد. و در این صورت 2=n خواهد بود. ممکن است در واکنشی سرعت با دو برابر کردن [A] تغییر نکند. در چنین موردی سرعت به [A] وابسته نیست. به عبارت دیگر، سرعت با [A] به توان صفر، [A]0 بستگی دارد. لذا، 0= m خواهد بود.

یک واکنش، مرتبه خاصی نسبت به هر واکنش دهنده و همچنین یک مرتبه کلی دارد. که در مورد مرتبه کلی به سادگی از جمع مرتبه های نسبت به تمام اجزاء به دست می آید.

واکنشی با تنها واکنش دهنده A در ساده ترین حالت از مرتبه اول است اگر، سرعت مستقیماً با [A] متناسب باشد.

     R = k[A]

اگر با توان دوم [A] متناسب باشد، در کل از مرتبه دوم می باشد.

     R = k[A]2

نویسنده بهزاد میرزایی، وبلاگ دهکده، آموزش شیمی

اگر اصلاً به [A] وابسته نباشد، از مرتبه کلی صفر است. وضعیتی که عموماً در فرآیند کاتالیزور فلزی و بیوشیمیایی اتفاق می افتد.

     R = k[A]0 = k(1) = k

یک نکته اصلی این است که از معادله موازنه شده نمی توان مرتبه ها را استنتاج کرد. مرتبه ها باید از قانون سرعت تعیین شوند. ( به جز واکنش های بنیادی که در آن ها مرتبه ها با ضرایب استوکیومتری واکنش موازنه شده برابرند)

مرتبه ها معمولاً اعداد صحیح مثبت یا صفرند. اما ممکن است کسری یا منفی هم باشند. برای واکنش:

     CHCl3(g) + Cl2(g) → CCl4(l) + HCl(g)

مرتبه کسری در قانون سرعت آن ظاهر می گردد.

     R = k[CHCl3][Cl2

این مرتبه واکنش به این مفهوم است که سرعت به جذر غلظت 2Cl بستگی دارد. برای مثال اگر [Cl2] چهار برابر شود، سرعت با فاکتور2 ، جذر تغییر [Cl2] افزایش می یابد.

نمای منفی به این مفهوم است که با افزایش غلظت آن جزء، سرعت کم می شود. اغلب مرتبه منفی در واکنش هایی دیده می شود که قانون سرعت آن ها فراورده ها را شامل می شود. برای مثال در واکنش جوی:

     2O3(g) ⇌ 3O2(g)

قانون سرعت آن چنین تعیین شده است.

     R = k[O3]2[O2]-1

با دو برابر شدن غلظت 2O ، سرعت انجام واکنش نصف می گردد.

 

منبع: اصول شیمی عمومی جلد دوم. تالیف مارتین سیلبربرگ.

ترجمه: دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمدرضا سعیدی

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 23:49  توسط بهزاد میرزائی | 

برای دانش آموزانی که علاقه مند هستند شیمی را در سطوحی بالاتر از کتاب های درسی مطالعه کنند. بحث اعداد اکسایش عنصرهای پایین گروههای 13 و 14 جدول تناوبی معمولاً موضوعی جالب است و این دانش آموزان می خواهند بدانند چرا، تالیم در پایین گروه 13، علاوه بر عدد اکسایش +3 دارای عدد اکسایش 1+ نیز هست که نسبت به عدد اکسایش 3+ پایدارتر است. همچنین عنصر سرب در پایین گروه 14 ، عدد اکسایش 2+ آن از عدد اکسایش 4+ آن پایدارتر است. در این مورد مطلبی از کتاب فرهنگ تفسیری شیمی تالیف استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ملاردی و آقای سید رضا آقاپور مقدم را در این پست می آورم. (وبلاگ دهکده آموزش شیمی)

اثر جفت الکترون بی اثر

اثری که به ناپایداری بالاترین عدد اکسایش عنصرهای سنگین گروههای اصلی بویژه عنصرهای سنگین گروههای 13 (مثل تالیم) و 14 (مثل سرب) مربوط است و توسط سیدگویک در سال 1933 کشف شد، چنین بیان می شود:

جفت الکترون تراز S لایه والانس در عنصرهای سنگین گروهها، پس از جدا شدن الکترون های تراز P ، پایداری ویژه ای کسب می کند به طوری که تمایل به شرکت در فعالیت شیمیایی را از دست می دهد. به تعبیر سیدگویک، دلیل این رویداد، این است که انرژی لازم برای جدا شدن این جفت الکترون از اتم بسیار بالاست. بر همین اساس است که در گروه 13 عنصرهای بور و آلومینیوم و حتی گالیم، با از دست دادن سه الکترون (یک الکترون از تراز P و دو الکترون از تراز S ) لایه والانس، تنها با حالت اکسایش 3+ ، در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت می کنند، اما تا اندازه ای ایندیم و به ویژه تالیم نه تنها با از دست دادن سه الکترون ترکیب هایی با عدد اکسایش 3+ تشکیل می دهند، بلکه تنها با از دست دادن یک الکترون تراز P خود نیز می توانند در حالت اکسایش 1+ ترکیب های پایداری بوجود آورند. به ویژه در مورد تالیم، ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند (مانند TlCl ) از ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند (مانند 3TlCl ) بسیار پایدارترند. همین وضعیت را در مورد عنصرهای گروه 14 می توان مشاهده کرد. کربن، سیلیسیم و تا اندازه ای ژرمانیم، تنها با از دست دادن 4 الکترون لایه ظرفیت اتم خود ( 2 الکترون از تراز P و 2 الکترون از تراز S ) و با حالت اکسایش 4+ می توانند در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت کنند. در صورتی که قلع و به ویژه سرب، علاوه بر حالت اکسایش 4+ ، می توانند با از دست دادن 2 الکترون تراز P و دارا شدن حالت اکسایش 2+ نیز ترکیب های پایدار تشکیل می دهند. شایان توجه است که ترکیب های این دو فلز در حالت اکسایش 2+ آنها در محلول، از ترکیب های مشابه خود در حالت اکسایش 4+ پایدارترند.

سیدگویک علت بی اثر شدن الکترون های تراز S لایه والانس در این اتم ها را به افزایش بار موثر هسته، و افزایش بیش از حد جاذبه هسته بر این الکترون ها مربوط می دانست. اما دانشمندی به نام دراگ، نظر سیدگویک را در توجیه اثر جفت الکترون های بی اثر رد کرد. از نظر دراگ دلیل واقعی ناپایداری حالت اکسایش 3+ در تالیم و 4+ در سرب، کوچک شدن بیش از حد کاتیون 3+ یا 4+ این عنصرها، بزرگ بودن حجم یون کلرید، دافعه زیاد بین الکترون های ناپیوندی لایه والانس آنهاست، که سبب می شود، انرژی پیوندی به شدت کاهش یابد و ترکیب حاصل تجزیه شود. مثلاً 3TlCl به TlCl و 4PbCl به 2PbCl تبدیل شوند تا از پایداری کافی برخوردار شوند. در تایید نظر دراگ، در جدول زیر انرژی پیوند M – Cl در مولکول 3TlCl نسبت به انرژی پیوند در مولکول های 3InCl و 3GaCl به مراتب کم تر است.

مولکول

GaCl3

InCl3

TlCl3

انرژی پیوند (Kcal/mol)

57.8

49.2

36.5

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 23:13  توسط بهزاد میرزائی | 

مجموعه ای کامل و جامع از تست های شیمی به صورت طبقه بندی شده را جهت استفاده داوطلبان کنکور برای دوره مرور و تست در یک ماه آخر مانده به کنکور قرار داده ام. این مجموعه تست شامل کلید پاسخ نامه می باشند که در فایلی مجزا قرار گرفته است. جهت دسترسی به این مجموعه کامل از پیوندهای روزانه قسمت مجموعه کامل تست های انتخابی کنکور و یا لینک زیر وارد شوید.

 

http://trainbit.com/folders/4928691884/مجموعه_انتخابی_تست_های_شیمی_کنکور

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 23:32  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 1 ، 2 ، 3  الکتروشیمی، در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینکهای زیر وارد شوید.


http://Trainbit.com/files/7847041884/ازمون1_التروشم.docx


http://Trainbit.com/files/8847041884/ازمون2_التروشم.docx


http://Trainbit.com/files/9847041884/ازمون3_التروشم.docx+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 0:47  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 1 ، 2 ، 3 و 4 اسیدها و بازها، در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینکهای زیر وارد شوید.


http://Trainbit.com/files/7166941884/ازمون1_اسيدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/0366941884/ازمون2_اسدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/2366941884/ازمون3_اسدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/1366941884/ازمون4_اسدها_و_بازها.pdf
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 0:20  توسط بهزاد میرزائی | 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

بر صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

نوروز بر همه دوست داران نوروز مبارک باد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 2:9  توسط بهزاد میرزائی | 
جهت دریافت سوال های نیمسال اول هر کلاس از لینک مربوط به آن وارد شوید


شیمی1 :

http://Trainbit.com/files/0769269884/شم1_الزهرا_د92.pdf

http://Trainbit.com/files/0769269884/شم1_الزهرا_د92.pdf

شیمی2 :

http://Trainbit.com/files/9669269884/شم1_پردس_د92.pdf

http://Trainbit.com/files/4669269884/شم2_الزهرا_د92.pdf

شیمی3 :

http://Trainbit.com/files/2669269884/شم2_پردس_د92.pdf

http://Trainbit.com/files/5669269884/شم3_الزهرا_د92.pdf

شیمی4 :

http://Trainbit.com/files/0669269884/شم3_پردس_د92.pdf

http://Trainbit.com/files/7969269884/شم4_الزهرا_د92.pdf
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن 1392ساعت 0:10  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 5و 6 پیش دانشگاهی (آزمون 2 و 3 بخش تعادل های شیمیایی) در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینکهای زیر وارد شوید.


http://Trainbit.com/files/9471769884/ازمون1_تعادلها.pdf


http://Trainbit.com/files/7371769884/ازمون2_تعادلها.pdf
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم دی 1392ساعت 0:8  توسط بهزاد میرزائی | 

اصلاحيه كتاب آموزش شيمي كه به صورت يك جزوه در سال 90 چاپ و در اختيار دانش آموزان و داوطلبان كنكور در منطقه قرار گرفت در اين پوشه قرار دارد. از همه دانش آموزان و داوطلبان كنكور كه از اين جزوه استفاده مي كنند درخواست دارم حتماً اين فايل را دانلود كنند و به دوستان خود نيز كه اين جزوه را در اختيار دارند اطلاع رساني كنند.

لينك دانلود :   http://trainbit.com/files/0976009884/اصلاحيه__كتاب_اموزش_شيمي.pdf

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 0:2  توسط بهزاد میرزائی | 

کتاب معلم شیمی ۲ و آزمایشگاه ( راهنمای تدریس ) از طرف اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش اماده و روی سایت آن اداره کل قرار گرفته است. برای دریافت کتاب از طریق لینک زیر وارد شوید.

 

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1392ساعت 23:16  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون شماره 2 درس شیمی2 ،از ابتدای بخش1 تا آرایش الکترونی شامل 35 سوال چهار گزینه ای در پوشه شیمی 2 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی2 وارد شده و یا از لینک زیر وارد شوید.


http://trainbit.com/files/0419209884/ازمون_شماره2.pdf
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1392ساعت 22:53  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون شماره 4 پیش دانشگاهی (آزمون 1 بخش تعادل های شیمیایی) در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینک زیر وارد شوید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1392ساعت 0:49  توسط بهزاد میرزائی | 


 برای مشاهده اندازه واقعی علم کشی درقزوین کلیک کنید


وقتی عباس بن علی (ع) با مشک ( به سوی خیمه گاه) مراجعت می کرد و می جنگید چون تیرهای متعدد به او اصابت کرده بود، مثل رفتن به سوی رودخانه نمی توانست با قدرت بجنگد و یک ضربت شدید تبر دست او را از آرنج یا زیر شانه قطع کرد. بعد از این که دست راست عباس بن علی (ع) قطع شد، در حالی که وی مشک بر دوش چپ داشت با دست چپ شروع به جنگ کرد. جنگ آن مرد دلیر بعد از قطع دست راست خیلی دشوار شده بود. زیرا در حالی که یک مشک آب سنگین بر دوش چپ داشت، مجبور بود که با همان دست پیکار کند و مشک آب خود را حفظ کند. جنگ او در وسط صدها سوار که قصد جانش را داشتند به شکل یکی از بزرگ ترین فاجعه های بشری در آمده است.

مورخینی که شرح آن جنگ را نوشته اند می توانستند عظمت فاجعه را نشان دهند. مردی را در نظر مجسم کنید که جراحات بسیار برداشته و یک دست خود را از دست داده و با یگانه دستش در حالی که یک مشک سنگین و حجیم، آزادی دست او را محدود کرده مشغول پیکار است. وی انقدر که علاقه دارد مشک پر از آب خود را به کاروان حسین (ع) برساند، تا این که کودکان و زنها را سیراب کند، علاقه به حفظ جان خود ندارد.

گاهی نعره میزند، ولی آن نعره نه از درد است و نه از ترس، بلکه نعره ایست که دلیران در میدان جنگ بر می آورند. به هر طرف که عباس بن علی (ع) نظر می اندازد، دشمن را میبیند و عنان اسب را متوجه هر سمت که می کند چند سوار خصم راه را بر وی میبندند. ان مرد آنقدر که در فکر حفظ مشک خود می باشد، در فکر جان نیست و حاضر است جان فدا کند مشروط بر این که بتواند مشک آب را به کاروان حسین (ع) برساند. حسین (ع) و دیگران عباس (ع) را نمی بینند. برای این که سواران عمر سعد او را احاطه کرده اند و هر دفعه هم که می توانند او را ببینند، مشاهده می کنند که خون آلود می باشد.

با این که عباس بن علی (ابوالفضل)(ع) زره در بر داشت آدمی حیرت می کند او چگونه توانست در حالی که جوی خون از دست بریده اش جاری بود و لحظه به لحظه، خون ریزی شدید از شریان دست او را ضعیف تر می کرد، به جنگ ادامه دهد و از مشک آب خود دفاع نماید. اما یک ضربت شدید شمشیر یا تبر دست چپ او را نیز قطع کرد و مشک از دوشش بر زمین افتاد و به روایتی بعد از این که دست چپ او قطع شد، مشک را به دندان گرفت تا این که بتواند آب را به کاروان حسین (ع) برساند. به دندان گرفتن مشک به موجب این روایت، از طرف مردی که دو دست ندارد فاجعه پیکار و قتل عباس بن علی (ع) را به اوج عظمت می رساند و نمی توان در تاریخ دنیا نظیری برای آن پیدا کرد.

دیگر عباس بن علی (ابوالفضل)(ع) دست نداشت که بتواند از خود دفاع کند و یک جوی خون دیگر از دست چپش جاری گردید. چون مشک را به دندان گرفته بود نمی توانست عنان اسب را به دندان بگیرد و به وسیله رکاب و زانوها اسب را هدایت می کرد. تا این که از وسط سواران عبور نماید و خود را به کاروان حسین (ع) برساند. اوس بن اطاف که گرزی در دست داشت، به عباس بن علی (ع) نزدیک گردید. اوس بن اطاف لحظه ای صبر کرد و گرز خود را بر فرق عباس بن علی (ع) فرود آورد و عباس بن علی (ع) بعد از آن ظربت از اسب بر زمین افتاد و لحظه ای دیگر زندگی را بدرود گفت و مشک آب او در میدان جنگ به جا ماند.

السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل (ع)


به نقل از کتاب امام حسین (ع) و ایران – نوشته کورت فیشلر ترجمه ذبیح الله منصوری

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان 1392ساعت 20:59  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 2 و 3 پیش دانشگاهی بخش سینتیک شیمیایی در پوشه شیمی4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینک زیر وارد شوید.

http://trainbit.com/folders/6050239884/آزمون_های_دوره_ای

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان 1392ساعت 22:2  توسط بهزاد میرزائی | 

در طی سال تحصیلی برای هر یک از دروس شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 و شیمی4 (پیش دانشگاهی) بر اساس سر فصل های هر کتاب آزمون های دوره ای را را برگزار می کنم، که سوال های هر آزمون پس از برگزاری در پوشه آزمون های دوره ای قرار می گیرد.

آزمون های شیمی پیش دانشگاهی شامل 14 آزمون تستی است که همراه با سوال های هر آزمون، کلید پاسخ نامه آن هم همراه سوال ها ارائه می شود.

سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون شماره 1 پیش دانشگاهی ( سینتیک تا نظریه های سینتیک واکنش) در پوشه شیمی4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینک زیر وارد شوید.

http://trainbit.com/folders/6050239884/آزمون_های_دوره_ای

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آبان 1392ساعت 0:29  توسط بهزاد میرزائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دهکده ( آموزش شیمی) به عنوان یک منبع کمک آموزشی در درس شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شبکه وبلاگهای شیمی کشور عزیزمان ایران فعال شده است. نظرات شما می تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشیمان یاری دهد. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.
این وبلاگ به عنوان همکار ویژه سایت آموزشی لیدیس Lithis.com نیز فعالیت دارد.
ایمیل : bemirzaie@gmail.com
بهزاد میرزائي دبير شيمي شهرستان فريدن

پیوندهای روزانه
مجموعه جامع تست های انتخابی ویژه داوطلبان کنکور
اصلاحيه كتاب آموزش شيمي
آزمون های دوره ای شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 ، شیمی4
سايت سازمان سنجش
سايت آموزشي ليديس
سايت مجله شيميدان
سايت آيوپاك
شبيه سازي هاي تعاملي علوم phET
سوال هاي مسابقات آزمايشگاهي شيمي، منطقه، استاني، كشوري
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
آشنایی با رشته های دانشگاهی
تست های طبقه بندی شده طرح بتا آموزش شیمی ( بیش از 700 تست ویژه کنکور )
شیمی چهارم (پیش دانشگاهی)
شیمی سال سوم
شیمی سال دوم
شیمی سال اول
ورود به سایت دهکده شیمی
کارنامه و نمرات امتحانات نهائی
شبکه ملی مدارس ایران
پایگاه کتابهای درسی
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - گروه شیمی
آموزش و آزمون شیمی سایت رشد
عکسهایی از طبیعت زیبای شهرستان فریدن
وبلاگ روزگاران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور 1393
مرداد 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
كلاس هوشمند
مجموعه جامع تست های کنکور با کلید پاسخ نامه
کتابهای درسی و آموزش شیمی
كتاب آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي
آزمون های دوره ای شیمی
شيمي هسته اي
شناساگرهای اسید و باز
عوامل موثر بر سرعت واکنش
شیمی محیط زیست
فرمول تجربی - فرمول مولکولی
نرم افزار
سیستمهای بلوری
سایت های مرجع شیمی
شیمی عمومی
ترمودینامیک شیمیایی
اعداد اکسایش
ذرات بنیادی
المپیادهای شیمی
محلولها
نظریه های اتمی
موازنه واکنش های شیمیایی
ساختار اتم و آرایش الکترونی اتمها
واکنشهای شیمیایی
مفهوم مول
آموزش شیمی با انیمیشن و پاورپوینت
استوکیومتری
اسیدها و بازها
هندسه مولکولی
پیوند کوالانسی
فرمول نویسی و نامگذاری
نیروهای بین مولکولی
الکتروشیمی
جدول تناوبی عنصرها
تعادلهای شیمیایی
سوالهای امتحانی و تست
هیدرولیز ( آبکافت )
سینتیک شیمیایی
جرم اتمي و ايزوتوپي در اتم ها
شعاع اتمی - شعاع یونی
قانون هس
جرم اتمی میانگین
پیوندها
وبلاگ شیمی آقای بهزادی
وبلاگ شیمی آقای ثابتی
تازه های شیمی خانم ترکاشوند
فیزیک و نجوم خانم ترکاشوند
شیمی تحصیلی خانم فاضل
خانه شیمی کاشانی
کلاس شیمی- آقای نعمتی مقدم
آموزش شيمي- آقای رجائی
مرکز شیمی- خانم خوش سیر
معلم شيمي- آقاي بازماندگان
فقط شیمی- مهندسی نفت
وب سایت شیمی خانم خواجه پور
شیمی و .. - آقای رضائی
جزیره شیمی- خانم توکلی
دانشجویان شیمی
شیمی تحصیلی- سعید مرادپور
تحقیقات یک دانشجو معلم
آموزش شیمی مهداد ملاصالحی
سایت آموزشی کاشی ها
آزمون از هر درس و در هر مقطع(سايت كاشيها)
شیمی و کاربردها-میلاد اکبری
شیمی و زندگی
شیمی شاهد نیشابور - طاهری
شوخی با شیمی- ملکی نژاد
ماهواره شیمی در جهان
وبلاگ تخصصي صنايع شيميايي
پيرامون شیمی فیزیک - آقای موسی پور
شیمی - آقای سعیدی
براي شيمي-شهرام فلاح
كلاس شيمي- خانم فتوحي
در مانگاه شيمي- آقاي شيرواني
شيمي دبيرستان و ...-آقاي محمدي
نردبان شيمي- خانم قائديان
شيمي، دانشي براي همه روزگاران- نصرالهي
شیمی دبیرستان شاهد گلپایگان
انجمن علمی شیمی-یاسمن عباسی
هر چیز تازه در شیمی- آقای سروستانی
آنالیز زمین- خانم ضرابی
الماس، كاربردهاي شيمي- آقاي پازوكي
شیمی علم زندگی- آقای سبزواری
شیمی 123 - فاضلی
هندبوك و نرم افزارهاي شيمي- سايت شيميدان
صنایع شیمیایی - دانشگاه آزاد ابهر
آنالیز زمین- ساناز ضرابی
آموزش آسان شیمی- فرشاد میرزائی
همگام با شیمی- خانم بوربور
پایگاه اطلاع رسانی شیمی
آموزش مفاهیم شیمی
خانه شيمي- دكتر محمد
المپیادکنکور شیمی مهندس خلینا
نانوتکنولوژي
انجمن شیمی ایران
انجمن تخصصی شیمی در ایران
المپیادهای علمی ایران
خانه شیمی ایران
سایت مجله شیمیدان
پورتال شیمی ایران
شيمي زنده-مرجعي براي شيمي
پايگاه خبري شيمي
گروه شیمی استان اصفهان
گروه آموزش شیمی استان یزد
گروه آموزش شيمي استان كرمان
گروه شیمی شهرستان فریدن
دهکده علوم
بانک اطلاعات نشریات کشور
شبکه فیزیک هوپا
دیدنی ها- صادق صالح
زبان سرای دبیر - خلیل عبدالهی
دهکده زبان- بهنام کیماسی
شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید
من و دنياي زيستم- خانم نيك نيا
زيست شناسي-آقاي مباشري
آموزش زیست شناسی -دکتر هادی کمشی
آموزش رياضي -داود محمدي
نانو و پلیمر
علوم تجربی خانم حسن پور
مركز يادگيري سايت تبيان
آزمون هر درس و هر مقطع
یادگیری و یاددهی علوم تجربی دکتر بدریان
معلمان ایران-آقای اسماعیلی
مشاوره تحصیلی-اسماعيلي
ترنم انديشه - روانشناسي
كتابخانه مجازي ايران
دارالقرآن حکیم
جهان آموزش - صادق صالح
بانک وبلاگهای آموزشی کشور
سايت هابل- مشاهده عظمت خلقت
جدول تناوبي پويا-فارسي
chemeddl سايت آموزش شيمي
mhhe آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
عنصرها و جدول تناوبي-انيميشن)
k12flash آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
kscience آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
docott آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
chemistry-videos آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc-learn chemistry آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem infoآموزش شيمي(كلاس هوشمند)
homeschooling (ليست سايتهاي آموزش شيمي)
science-posters پوسترهاي آموزشي (كلاس هوشمند)
whfreeman شیمی آلی ولهارد
emolecules جستوجوگر مولکولی
alexteoh آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
midland.edu آزمونهاي آنلاين
chalkbored chemistry پاورپوينت آموزش شيمي
chemweb سايت مرجع شيمي
classzone سايت آموزشي(كلاس هوشمند)
classzone انيميشن آموزشي(كلاس هوشمند)
phEt شبيه سازيهاي تعاملي علوم(كلاس هوشمند)
High School Chemistry Simulations آموزش شيمي( كلاس هوشمند)
sciencegeek سايت آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
employees پاورپوينت آموزشي
worldofteaching پاورپوينت آموزشي شيمي
highschoolhub آموزش با آزمون
chem.leeds آموزش شيمي
canby سايتهاي شيمي براي دوره دبيرستان
portal.acs آموزش شيمي
mpcfaculty سايتهاي شيمي دبيرستاني امريكا
students in General Chemistry سايتهاي شيمي دبيرستان
creative-chemistry سايت آموزشي شيمي
amazing chemistry سايت هاي آموزش شيمي
dir.yahoo/chemistry
chemistry.about آموزش شيمي
Full-Text Journals in Chemistry ژورنال شيمي
organic-chemistry
dlt.ncssm آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.leeds آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
university of cambridge- Department of chemistry
Journal of The American Chemical society
Iowa state university for students
ACS publications سايت مرجع شيمي
.titrations.info سنجش حجمي
chemcollective آموزش شيمي
jce.divched ژورنال شيمي
wwnorton آموزش شيمي شامل 21 بخش يه صورت انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc.org/Education بخش آموزش پايگاه rsc
chem1 معرفي سايتهاي آموزشي
modelscience نرم افزارهاي آموزشي
ehow آموزش شيمي(كلاس هوشمند
mw.concord.org آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
dwb4.unl.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
group.chem.iastate.edu آموزش شيمي انيميشن(كلاس هوشمند)
canby.com معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
shs.nebo.edu معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
learnerstv آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
scijinks.jpl اتمسفر زمين(آموزشي)
atmos.illinois.edu اتمسفر زمين(آموزشي)
mpc.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu معرفي پايگاههاي آموزش شيمي
americanelements اطلاعات جامع در مورد عنصرها و تركيبهايشان
chemistry.ncssm.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
flashlearning آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
3dchem شكل و خواص مولكولها
101science آموزش شيمي و معرفي سايت هاي آموزشي
freddyflash آموزش شيمي با انيميشن (كلاس هوشمند)
chem1.com سايت آموزشي سيمي
chemlecture آموزش شیمی با انیمیشن و فیلم(کلاس هوشمند)
files.chem.vt.edu/chem-ed آموزش شیمی(کلاس هوشمند)
flatworldknowledge کتابهای شیمی آنلاین
sciencekids آموزش شیمی برای نوجوانان
موتور جستجوي هوشمند سلام
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM