( تستهای ویژه کنکور ، سوالهای تشریحی ، المپیادهای شیمی ، پاورپوینت آموزشی در پیوندهای روزانه )

این مطلب مربوط به الکترولیز محلول آب نمک غلیظ بخش الکتروشیمی شیمی4 است. 

محلول آبی نمک، مخلوط یون ها و آب هستند. بنابر این پتانسیل الکترودی را برای پیش بینی فراورده ها مقایسه می کنیم. وقتی دو نیم واکنش امکان پذیر باشند:

- در کاتد جزیی با پتانسیل الکترودی بزرگ تر کاهش می یابد.

- در آند جزیی با پتانسیل الکترودی کوچک تر اکسایش می یابد.

برای مثال وقتی محلول KI را الکترولیز کنیم، عامل اکسید شونده در آند ممکن است، K+ و H2O باشند. نیم واکنش کاهش آنها به صورت زیر است.

     K+(aq) +e- → K(s)                                        E° = 2.93 V

     2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq)             E° = .83 V

پتانسیل الکترودی منفی برای آب به معنای این است که آب خیلی آسانتر از یون پتاسیم کاهش می یابد. پس در کاتد گاز H2 تشکیل می شود. عامل های کاهش دهنده ممکن است، -I  و H2O باشند. نیم واکنش اکسایش آنها به صورت زیر است.

     2I-(aq) → I2(s) + 2e-                                 E° = .53 V

     2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e-                 E° = 1.23 V

پتانسیل الکترودی کوچکتر یون یدید به این معنی است که پتانسیل کمتری برای آکسایش آن در مقایسه با آب لازم است. بنابر این در آند I2 تشکیل می شود.

آزمایش نشان می دهد فراورده های پیش بینی شده از پتانسیل الکترود، همیشه آنهایی نیستند که واقعاً تشکیل می شوند. برای تشکیل H2 و Cl2 در الکترود فلزی، به ولتاژ اضافی نیاز است. این افزایش بیش از ولتاژ مورد نیاز را ولتاژ اضافی می نامند. پدیده ولتاژ اضافی اهمیت کاربردی در فرایند کلر - قلیا در صنعت تهیه کلر و بسیاری از مواد شیمیایی دارد که بر اساس اکسایش الکترولیتی یون -Cl از محلول غلیظ NaCl است.

به دلیل ولتاژ اضافی، الکترولیز محلول NaCl منجر به تهیه هر دو عنصر Cl2 و H2  نمی شود. آب ساده تر از +Na کاهش می یابد. پس H2 در کاتد تشکیل می شود. حتی اگر ولتاژ اضافی داشته باشیم.

     Na+(aq) + e- → Na(s)                                E° = -2.71 V

     2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq)         E° = -.83 V  

ولی در آند Cl2 تشکیل می شود، هر چند مقایسه پتانسیل های الکترودی نشان می دهد که باید O2تشکیل شود.

     2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e-          E° = 1.23 V (~1.83 V)

     2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e-                           E° = 1.36 V    

اختلاف (ولت 6/0 = 23/1 – 83/1) مربوط به ولتاژ اضافی برای اکسایش آب است.

ولتاژ اضافی 6/0~ ، پتانسیل تشکیل O2 را کمی بیشتر از Cl2 می سازد. پس واکنش الکترولیز محلول NaCl به صورت زیر است.

     2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e-                            E° = 1.36 V     Anode

     2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq)         E° = -.83 V        Catode

                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Cl-(aq) + 2H2O(l) → 2OH-(aq) + H2(g) + Cl2(g)        E°cell = -.83 – 1.36 = -2.16 V

با وارد کردن یون ناظر  +Na ، معادله یونی کلی فراورده مهم دیگری را نشان می دهد.

     2Na+(aq) + Cl-(aq) + 2H2O(l) → 2Na+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) + Cl2(g)

بنابر این در این نوع فرایند کلر – قلیا، فراورده ها Cl2  ، H2  و NaOH با خلوص صنعتی هستند.

مانند سایر فراورده های فعال تولید شده، H2 و Cl2 را جدا از یکدیگر جمع آوری می کنند تا از واکنش آنها با یکدیگر جلوگیری شود. (نویسنده بهزاد میرزایی، وبلاگ دهکده آموزش شیمی)

منبع: اصول شیمی عمومی تالیف مارتین سیلبربرگ. ترجمه: دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمدرضا سعیدی 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:31  توسط بهزاد میرزائی | 

با توجه به مشکل برخی دانش آموزان سال دوم در یادگیری فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی، تعداد 40 سوال چهار گزینه ای در این مبحث همراه با کلید پاسخ نامه آن ها را آماده کرده ام که می توانید از طریق لینک زیر و یا پیوندهای روزانه پوشه شیمی 2 این سوال ها و کلید پاسخ نامه آنها را دریافت کنید.

 

http://Trainbit.com/files/7470131884/تست_هاي_فرمول_نويسي_و_نام_ذاري_ترب_ها_ون.pdf

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:53  توسط بهزاد میرزائی | 

پنج نوع جامد بلوري مهم وجود دارد. 1- نوع ذرات در هر نوع بلور مشخص است. 2- نيروهاي بين ذرات در هر نوع جامد بلوري معين مي باشند، كه به نوع ذرات سازنده بلور بستگي دارند.

اين جامدهاي بلوري عبارتند از:

1- جامدهاي اتمي: 1- نوع ذرات در بلور، اتم ها 2-  نيروهاي بين ذرات، واندروالس از نوع پراكندگي لوندون  

نيروهاي پراكندگي لوندون اتم هاي منفرد را به هم نگاه مي دارند تا بلور جامد اتمي تشكيل شود. از اين نوع جامد بلوري فقط گازهاي نجيب در حالت جامد را داريم و خواص فيزيكي آن ها حاكي از نيروهاي بسيار ضعيف بين آن هاست. نقاط ذوب و جوش و گرماهاي تبخير و ذوب بسيار پاييني دارند كه به آرامي با جرم مولي افزايش مي يايند. تهیه و تنظیم: بهزاد میرزائی وبلاگ دهکده آموزش شیمی

2- جامدهاي مولكولي: 1- نوع ذرات در بلور، مولكول ها 2- نيروهاي بين ذرات، نيروهاي دوقطبي- دوقطبي، پراكندگي لوندون و پيوند هيدروژني

در جامدهاي مولكولي شبكه بلور را مولكول هاي منفرد اشغال نموده اند. تنوع نيروها از نيروهاي دوقطبي- دوقطبي، پراكندگي لوندون و پيوند هيدروژني در جامدهاي مولكولي وجود دارد، از اين رو خواص فيزيكي آن ها محدوده وسيعي را شامل مي شود. در مواد ناقطبي سهم اصلي به نيروهاي پراكندگي لوندون مربوط مي شود، لذا نقطه ذوب عموماً با جرم مولي افزايش مي يابد. نيروهاي دوقطبي- دوقطبي و پيوندهاي هيدروژني نيز در تركيب هاي مولكولي قطبي اهميت دارند. به جز موادي كه ساده ترين مولكول ها را دارند، نقطه ذوب جامدهاي مولكولي، از جامدهاي اتمي (گازهاي نجيب) بالاتر است. با وجود اين، نيروهاي بين مولكولي نسبتاً ضعيف اند. به همين دليل نقطه ذوب آن ها از نقطه ذوب جامدهاي يوني، فلزي و كوالانسي مشبك كم تر است.

3- جامدهاي يوني: 1- نوع ذرات در بلور، يون هاي مثبت و منفي 2- نيروهاي بين ذرات، پيوندهاي يوني

در جامدهاي يوني متبلور شبكه بلور كل ذرات (يون هاي مثبت و منفي) را شامل مي شود. از اين رو نيروهاي بين ذره اي (پيوندهاي يوني) بسيار قوي تر از نيروهاي واندرالسي در جامدهاي اتمي و مولكولي است. براي اين كه جاذبه ها بيشترين مقدار ممكن باشد، هر كاتيون با بيشترين تعداد آنيون ممكن احاطه مي شود و برعكس. براي اين منظور يون هاي كوچك تر در فضاهايي (حفره هايي) قرار مي گيرند كه از چيدمان يون هاي بزرگ تر ايجاد شده است. خواص جامدهاي يوني مستقيماً به انرژي شبكه بسيار بالا مربوط مي شود. بنابر اين جامدهاي يوني اغلب نقطه ذوب بالا و هدايت الكتريكي ضعيفي دارند. موقعي كه گرماي زيادي مهيا شده و يون ها انرژي جنبشي كافي براي رها شدن از موقعيت خود به دست آورند، جامد ذوب مي شود و يون هاي متحرك جريان برق را هدايت خواهند كرد. از آن جا كه تغيير موقعيت تعداد بسيار زيادي يون كه با يك ديگر جاذبه دارند به انرژي زيادي نياز دارد، جامدهاي يوني بسيار سخت اند. اگر نيروي كافي براي حركت يون ها اعمال شود، يون هاي هم بار به يك ديگر نزديك شده و نيروي دافعه آن ها موجب شكستن بلور در راستاي معين مي شود.

4- جامدهاي فلزي:  1- نوع ذرات در بلور، اتم هاي فلزي 2- نيروهاي بين ذرات، پيوند فلزي

به عكس نيروهاي ضعيف پراكندگي لوندون بين اتم ها در جامدهاي اتمي، نيروي قدرتمند پيوند فلزي، اتم هاي منفرد را در جامد فلزي كنار هم نگه مي دارد. خواص فلزي شامل، هدايت الكتريكي و گرمايي بالا، درخشندگي و چكش خواري از وجود الكترون هاي نامستقر لايه ظرفيت ناشي مي شود كه ويژگي اساسي پيوند فلزي است. فلزها محدوده نقطه ذوب و سختي گسترده اي دارند كه اين خواص به فشردگي يون ها در ساختار بلور و تعداد الكترون هاي ظرفيت موجود براي تشكيل پيوند فلزي بستگي دارد.

5- جامدهاي كوالانسي مشبك (جامدهاي كوالانسي):  1- نوع ذرات در بلور، اتم ها 2- نيروي بين ذرات، پيوندهاي كوالانسي

در اين نوع ساختار بلوري ذرات مجزايي وجود ندارد، به جاي آن پيوندهاي كوالانسي قوي اتم ها را در سراسر شبكه بلور كنار هم نگاه مي دارد. در نتيجه چنين پيوندهاي قوي، اين جامدها همگي نقاط ذوب و جوش بسيار بالايي دارند، اما هدايت الكتريكي و سختي آن ها به نحوه اتصال پيوندها بستگي دارد. دو دگر شكل كربن، الماس و گرافيت نمونه هايي از جامدهاي كوالانسي مشبك هستند. گرافيت از بسته اي از ورقه هاي صاف متشكل از حلقه هاي شش ضلعي كربن تشكيل شده است كه يك الكترون از هر اتم كربن در كل صفحه نامستقر بوده موجب هدايت الكتريكي گرافيت مي شود. ورقه ها با نيروهاي پراكندگي لوندون برهمكنش دارند و ناخالصي هايي مانند 2O بين ورقه ها قرار مي گيرند كه در نتيجهِ آن، ورقه ها به آساني روي هم ديگر سُر مي خورند كه موجب نرمي گرافيت مي شود. در الماس هر اتم كربن به صورت چهار وجهي با چهار كربن ديگر متصل است. وجود پيوندهاي ساده يگانه در سراسر بلور موجب مي شود كه الماس سخت ترين ماده طبيعي شناخته شده باشد.

تهیه و تنظیم: بهزاد میرزائی وبلاگ دهکده آموزش شیمی

در جدول زير مشخصات انواع جامدهاي بلوري آورده شده است.

نوع

ذره (ذرات)

نيروهاي بين مولكولي

خواص فيزيكي

مثال ها (نقطه ذوب ℃ )

اتمي

اتم ها

پراكندگي لوندون

نرم، نقطه ذوب بسيار پايين، هدايت گرمايي و الكتريكي ضعيف

گازهاي نجيب

(℃ 244- ، Ne) تا  (℃ 71- ، Rn )

مولكولي

مولكول ها

پراكندگي

لوندون

نسبتاً نرم، نقطه ذوب پايين يا نسبتاً پايين، هدايت گرمايي و الكتريكي ضعيف

مثال هاي ناقطبي (با نيروي پراكندگي لوندون)

(℃138- ، 10H4C  (℃219- ، 2O)

دوقطبي- دوقطبي

مثال هاي قطبي (با نيروي دوقطبي- دوقطبي)

 (℃42- ، 3HNO)  - (℃64- ، 3CHCl)

پيوند هيدروژني

مثال هاي قطبي (با پيوند هيدروژني)

(℃17+ ، COOH3CH) (℃0 ، O2H)

يوني

يون هاي مثبت و منفي

برهمكنش

يون - يون

سخت و شكننده، نقطه ذوب بالا، هادي خوب گرمايي و الكتريكي در حالت مذاب

(℃801 ، NaCl) - (℃1423 ، 2CaF)

 (℃2852 ، MgO)

فلزي

اتم ها

پيوند فلزي

نرم تا سخت، نقطه ذوب كم تا بسيار زياد، هدايت گرمايي و الكتريكي عالي، چكش خوار و قابليت مفتول شدن

(℃8/97، Na)   - (℃420 ، Zn)

(℃1535 ، Fe)

كوالانسي مشبك

اتم ها

پيوند كوالانسي

بسيار سخت، نقطه ذوب بسيار بالا، معمولاً هدايت گرمايي و الكتريكي ضعيف

(℃1610 ، كوارتز 2SiO)

(℃4000~ ، الماس C)

تهیه و تنظیم: بهزاد میرزائی وبلاگ دهکده آموزش شیمی

منبع: اصول شیمی عمومی مارتین سیلبربرگ. ترجمه: دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمدرضا سعیدی

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 23:56  توسط بهزاد میرزائی | 

از طریق لینک های زیر یا پیوندهای روزانه (قسمت شیمی1، شیمی2، شیمی3 و 

 شیمی4 ) می توانید سوال های امتحانی نیمسال اول دبیرستان های پردیس داران و 

 عفت چادگان را دریافت کنید. 

                                                               شیمی1

http://Trainbit.com/files/9263021884/شم1_د_ماه93_پردس.pdf

                                                                   شیمی2

http://Trainbit.com/files/2263021884/شم2_د_ماه93_پردس.pdf  

 شیمی3 

http://Trainbit.com/files/7063021884/شم3_د_ماه93_عفت_ادان.pdf 

شیمی4 

http://Trainbit.com/files/8063021884/شم4_د_ماه93_عفت_ادان.pdf

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 0:22  توسط بهزاد میرزائی | 

بهترين راه براي مشاهده قدرت نسبي اسيدهاي ضعيف از نظر كمي، به كارگيري جدول ثابت تفكيك اسيدي است، ولي شما غالباً با مشاهده فرمول آنها، مي توانيد به طور كيفي ضعيف يا قوي بودن اسيد را طبقه بندي كنيد.

اسيدهاي قوي: دو نوع اسيد قوي و مثال هاي مربوط به آنها عبارتند از:

1- هيدروهاليك اسيدها (اسيدهاي بدون اكسيژن)، HI ، HBr ، HCl

2- اكسواسيدها (اسيدهاي اكسيژن دار) كه در آنها تعداد اتم اكسيژن دو يا بيشتر، بيش از تعداد پروتون هاي قابل يونش (هيدروژن هاي اسيدي) مي باشد. (اختلاف تعداد اكسيژن و هيدروژن 2 و يا 3  است). اين اسيدها مانند HNO3 ، H2SO4 و HClO4 مي باشند، براي مثال در H2SO4 تعداد هيدروژن ها 2 و تعداد اكسيژن ها 4  است، يعني تعداد اكسيژن دو تا بيشتر از تعداد هيدروژن  2 = 2 - 4

اسيدهاي ضعيف: تعداد اسيدهاي ضعيف بيشتر از اسيدهاي قوي است. چهار نوع از اين اسيدها با مثال مربوطه عبارتند از:

1- هيدروهاليك اسيد HF

2- اسيدهايي كه در ساختار آنها، H به O يا هالوژن متصل نيست مانند HCN و H2S

3- اكسو اسيدهايي كه تعداد اتم هاي O مساوي و يا يكي بيشتر از تعداد هيدروژن هاي قابل يونش هستند، (اختلاف اكسيژن و هيدروژن صفر و يا يك است) مانند HClO ، HNO2 ، H3PO4

4- كربوكسيليك اسيدها (فرمول كلي RCOOH كه پروتون هاي قابل يونش در آنها به اكسيژن متصل است. مانند CH3COOH ، C6H5COOH

بازهاي قوي: تركيب هاي محلول در آب كه يون هاي اكسيد (O2- ) يا هيدروكسيد (OH-) دارند. بازهاي قوي هستند. كاتيون اين بازها معمولاً از فلزهاي فعال هستند.

1- M2O يا MOH  كه M فلز گروه 1 (IA) مانند Cs , Rb , K , Na , Li  است.

2- MO يا M(OH)2  كه M فلز گروه 2 (IIA) مانند Ba , Sr , Ca  مي باشد.

( MgO و Mg(OH)2 فقط كمي در آب حل مي شوند و مقدار حل شده آن در آب به طور كامل تفكيك مي شود.)

بازهاي ضعيف: بسياري از تركيب ها با نيتروژن غني از الكترون (داراي جفت الكترون آزاد) بازهاي ضعيف هستند. (طبق تعريف آرنيوس باز محسوب نمي شوند) ساختار متداول اتم يك نيتروژن با زوج الكترون آزاد است.

1- آمونياك ( NH3)

2- آمين ها (فرمول عمومي RNH2 ، R2NH يا R3N ) مانند CH3CH2NH2 ، (CH3)2NH و CH3)3N)

انتشار یافته در وبلاگ دهکده - آموزش شیمی

منبع: اصول شيمي عمومي سيلبربرگ، ترجمه دكتر مجيد ميرمحمد صادقي، دكتر غلامعباس پارسافر، دكتر محمدرضا سعيدي

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 23:54  توسط بهزاد میرزائی | 
 

 

     کوری چشم سفید همه حرمله ها

 

            علم حضرت عباس بلند است هنوز 

 

اربعین حسینی تسلیت باد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ساعت 21:8  توسط بهزاد میرزائی | 
ویرایش نخست تست های کنکور سراسری را در اردیبهشت ماه امسال در وبلاگ قرار داده بودم. به تازگی ویرایش دوم این مجموعه که شامل تست های کنکور سراسری مطابق با محتوای کتاب های شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، از دهه 60 تا سال 93 می باشد آماده شده اند که در وبلاگ قرار می گیرند. این مجموعه شامل حدود 1430 تست کنکور سراسری و تست هایی شامل مفاهیم شیمی از کتاب های شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی است، که به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند.
- شیمی 2 و آزمایشگاه 471 تست
- شیمی 3 و آزمایشگاه 429 تست
- شیمی پیش دانشگاهی 530 تست
این مجموعه نسبت به کتاب های تست موجود در بازار، دو مزیت مهم دارد. نخست این که تست ها به اصطلاح میکرو طبقه بندی نیستند، اما در عین حال به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند که برای جمع بندی هر بخش از کتاب های شیمی، بسیار مناسبند.
مزیت دوم این مجموعه تست این است که از تست های خط به خط کتاب های درسی که صرفاً جنبه دانشی دارند، به جز در چند مورد محدود استفاده نشده است.
کلید پاسخنامه تست ها نیز در فایلی مجزا قرار گرفته است، که می توانید آن را نیز دانلود کنید.
برای آن دسته از عزیزانی که نیاز به مجموعه های متفاوتی از تست ها دارند، چندین مجموعه تست دیگر در وبلاگ قرار داده ام که از قسمت پیوندهای روزانه به لینک آن ها دسترسی پیدا می کنید. این مجموعه ها عبارتند از :
- 540 تست تحت عنوان طرح بتا. این تست ها را از بخش آموزش شیمی دبیرستانی سایت دانشگاه اوهایو گرفته و ترجمه کرده ام. متاسفانه برای این تست ها هنوز کلید پاسخنامه تهیه نکرده ام.
- 477 تست تحت عنوان Chem 1110 که به صورت موضوعی تنظیم شده اند. ترجمه این تست ها را همراه کلید پاسخنامه می توانید دانلود کنید.
- 354 تست المپیادهای داخلی شیمی که متناسب با تست های کنکور هستند با کلید پاسخنامه.
با توجه به نوع مسئله های که چند سال اخیر از کتاب های شیمی در کنکور مطرح می شود، تست های مطابق با کتاب شیمی3 طرح بتا و المپیاد می تواند برای داوطلبان کنکور بسیار مفید باشد.
لینک دانلود تست های کنکور سراسری 1430 تست در زیر فرار داده شده است

http://trainbit.com/folders/9799071884/ویرایش_دوم_تست_های_کنکور_سراسری_1430_تست


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:29  توسط بهزاد میرزائی | 

جاهلیت جدید، سیاه تر و وحشی تر و سنگین تر از جاهلیت قدیم و دشمن اکنون هوشیارتر و چیره تر و پخته تر از پیش، و در میان مردم آگاه، تجربه ها همه تلخ و ثمره همه قیام ها، شکست و شهادت!

ناگهان جرقه ای در ظلمت انفجاری سکوت! سیمای تابناک شهیدی که زنده بر خاک گام بر می دارد، از اعماق سیاهی ها، از انبوه تباهی ها، چهره روشن و نیرومند یک امید، در شب ظلمانی یاُس.

باز از خانه خاموش و غمزده فاطمه-این خانه کوچکی که از همه تاریخ بزرگ تر است- مردی بیرون آمد: خشمگین و مصمم، و در هیاتی که گویی بر سر همه قصرهای قساوت و پایگاه های قدرت، آهنگ یورش دارد، و گویی قله کوهی است که آتشفشانی بی تاب را در دل خود به بند کشیده است و یا تند بادی است که خداوند بر این قوم عاد فرو فرستاده است و اکنون به وزیدن آغاز می کند!

مردی از خانه فاطمه بیرون آمده است! مدینه را می نگرد و مسجد پیامبر را! و مکه ابراهیم را، و کعبه به بند نمرود کشیده را، و اسلام را، و پیام محمد(ص) را، و کاخ سبز دمشق را و گرسنگان را و در بند کشیده گان را و ...

مردی از خانه فاطمه بیرون آمده است! بار سنگین همه  این مسئولیت ها بر دوش او سنگینی می کند. او وارث رنج بزرگ انسان است، تنها وارث آدم، تنها وارث ابراهیم و ... تنها وارث محمد(ص)، و ...

مردی تنها!

اما، نه! دوشادوش او، زنی نیز از خانه فاطمه بیرون آمده است، گام به گام او، نیمی از بار سنگین رسالت برادر را او بر دوش خود گرفته است!

مردی از خانه فاطمه بیرون آمده است، تنها و بی کس، با دست های خالی، یک تنه بر روزگار وحشت و ظلمت و آهن یورش برده است. جز مرگ سلاحی ندارد! اما او، فرزند خانواده ای است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات، خوب آمیخته است.

آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است، تا به همه آن ها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند و به همه آن ها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد که: شهادت نه یک باختن است، که یک انتخاب است، انتخابی که در آن، مجاهد با قربانی کردن خویش، در آستانه معبد آزادی و محراب عشق، پیروز می شود.

حسین آموخت که، مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم زبونی است که به هر ننگی تن می دهند تا زنده بمانند، چه، کسانی که گستاخی آن را ندارند که شهادت را انتخاب کنند، مرگ آنان را انتخاب خواهد کرد.

 

بر گرفته از کتاب حسین وارث آدم، نوشته دکتر علی شریعتی

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:16  توسط بهزاد میرزائی | 

ویرایش نخست تست های کنکور سراسری را در اردیبهشت ماه امسال در وبلاگ قرار داده بودم. به تازگی ویرایش دوم این مجموعه که شامل تست های کنکور سراسری سال 93 نیز می باشد آماده شده اند که در وبلاگ قرار می گیرند.

این مجموعه شامل حدود 1430 تست کنکور سراسری و تست هایی شامل مفاهیم شیمی از کتاب های شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی است، که به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند.

-          شیمی 2 و آزمایشگاه 471 تست

-          شیمی 3 و آزمایشگاه 429 تست

-          شیمی پیش دانشگاهی 530 تست

این مجموعه نسبت به کتاب های تست موجود در بازار، دو مزیت مهم دارد. نخست این که تست ها به اصطلاح میکرو طبقه بندی نیستند، اما در عین حال به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند که برای جمع بندی هر بخش از کتاب های شیمی، بسیار مناسبند. مزیت دوم این مجموعه تست این است که از تست های خط به خط کتاب های درسی که صرفاً جنبه دانشی دارند، به جز در چند مورد محدود استفاده نشده است.

همچنین کلید پاسخنامه تست ها نیز در فایلی مجزا قرار گرفته است، که می توانید آن را نیز دانلود کنید.


لینک دانلود تست های کنکور سراسری 1430 تست در زیر فرار داده شده است

http://trainbit.com/folders/9799071884/ویرایش_دوم_تست_های_کنکور_سراسری_1430_تست

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ساعت 23:12  توسط بهزاد میرزائی | 

رابطه اصلی در بررسی سینتیکی، قانون سرعت (یا معادله سرعت) واکنش مورد نظر است. قانون سرعت، سرعت را به صورت تابعی از غلظت واکنش دهنده ها، غلظت فراورده ها و دما ارائه می دهد. اگر واکنش هایی را در نظر بگیریم که فراورده ها در قانون سرعت ظاهر نشوند، سرعت واکنش در چنین مواردی صرفاً به غلظت واکنش دهنده ها و دما بستگی دارد.

برای واکنش عمومی

     aA + bB + … → cC + dD + …

قانون سرعت به شکل زیر است.

     R = k[A]m[B]n

نماهای n , m را مرتبه واکنش می نامند. که نشان می دهند چطور سرعت تحت تاثیر غلظت قرار می گیرد. بنابر این اگر با دو برابر کردن [A] سرعت دو برابر شد، سرعت به [A] به توان یک [A]1 بستگی دارد. در این صورت 1= m خواهد بود. به طور مشابه اگر با دو برابر کردن [B] سرعت چهار برابر شود، سرعت به [B] به توان دو، [B]2 بستگی دارد. و در این صورت 2=n خواهد بود. ممکن است در واکنشی سرعت با دو برابر کردن [A] تغییر نکند. در چنین موردی سرعت به [A] وابسته نیست. به عبارت دیگر، سرعت با [A] به توان صفر، [A]0 بستگی دارد. لذا، 0= m خواهد بود.

یک واکنش، مرتبه خاصی نسبت به هر واکنش دهنده و همچنین یک مرتبه کلی دارد. که در مورد مرتبه کلی به سادگی از جمع مرتبه های نسبت به تمام اجزاء به دست می آید.

واکنشی با تنها واکنش دهنده A در ساده ترین حالت از مرتبه اول است اگر، سرعت مستقیماً با [A] متناسب باشد.

     R = k[A]

اگر با توان دوم [A] متناسب باشد، در کل از مرتبه دوم می باشد.

     R = k[A]2

نویسنده بهزاد میرزایی، وبلاگ دهکده، آموزش شیمی

اگر اصلاً به [A] وابسته نباشد، از مرتبه کلی صفر است. وضعیتی که عموماً در فرآیند کاتالیزور فلزی و بیوشیمیایی اتفاق می افتد.

     R = k[A]0 = k(1) = k

یک نکته اصلی این است که از معادله موازنه شده نمی توان مرتبه ها را استنتاج کرد. مرتبه ها باید از قانون سرعت تعیین شوند. ( به جز واکنش های بنیادی که در آن ها مرتبه ها با ضرایب استوکیومتری واکنش موازنه شده برابرند)

مرتبه ها معمولاً اعداد صحیح مثبت یا صفرند. اما ممکن است کسری یا منفی هم باشند. برای واکنش:

     CHCl3(g) + Cl2(g) → CCl4(l) + HCl(g)

مرتبه کسری در قانون سرعت آن ظاهر می گردد.

     R = k[CHCl3][Cl2

این مرتبه واکنش به این مفهوم است که سرعت به جذر غلظت 2Cl بستگی دارد. برای مثال اگر [Cl2] چهار برابر شود، سرعت با فاکتور2 ، جذر تغییر [Cl2] افزایش می یابد.

نمای منفی به این مفهوم است که با افزایش غلظت آن جزء، سرعت کم می شود. اغلب مرتبه منفی در واکنش هایی دیده می شود که قانون سرعت آن ها فراورده ها را شامل می شود. برای مثال در واکنش جوی:

     2O3(g) ⇌ 3O2(g)

قانون سرعت آن چنین تعیین شده است.

     R = k[O3]2[O2]-1

با دو برابر شدن غلظت 2O ، سرعت انجام واکنش نصف می گردد.

 

منبع: اصول شیمی عمومی جلد دوم. تالیف مارتین سیلبربرگ.

ترجمه: دکتر مجید میرمحمد صادقی، دکتر غلامعباس پارسافر، دکتر محمدرضا سعیدی

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 23:49  توسط بهزاد میرزائی | 

برای دانش آموزانی که علاقه مند هستند شیمی را در سطوحی بالاتر از کتاب های درسی مطالعه کنند. بحث اعداد اکسایش عنصرهای پایین گروههای 13 و 14 جدول تناوبی معمولاً موضوعی جالب است و این دانش آموزان می خواهند بدانند چرا، تالیم در پایین گروه 13، علاوه بر عدد اکسایش +3 دارای عدد اکسایش 1+ نیز هست که نسبت به عدد اکسایش 3+ پایدارتر است. همچنین عنصر سرب در پایین گروه 14 ، عدد اکسایش 2+ آن از عدد اکسایش 4+ آن پایدارتر است. در این مورد مطلبی از کتاب فرهنگ تفسیری شیمی تالیف استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ملاردی و آقای سید رضا آقاپور مقدم را در این پست می آورم. (وبلاگ دهکده آموزش شیمی)

اثر جفت الکترون بی اثر

اثری که به ناپایداری بالاترین عدد اکسایش عنصرهای سنگین گروههای اصلی بویژه عنصرهای سنگین گروههای 13 (مثل تالیم) و 14 (مثل سرب) مربوط است و توسط سیدگویک در سال 1933 کشف شد، چنین بیان می شود:

جفت الکترون تراز S لایه والانس در عنصرهای سنگین گروهها، پس از جدا شدن الکترون های تراز P ، پایداری ویژه ای کسب می کند به طوری که تمایل به شرکت در فعالیت شیمیایی را از دست می دهد. به تعبیر سیدگویک، دلیل این رویداد، این است که انرژی لازم برای جدا شدن این جفت الکترون از اتم بسیار بالاست. بر همین اساس است که در گروه 13 عنصرهای بور و آلومینیوم و حتی گالیم، با از دست دادن سه الکترون (یک الکترون از تراز P و دو الکترون از تراز S ) لایه والانس، تنها با حالت اکسایش 3+ ، در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت می کنند، اما تا اندازه ای ایندیم و به ویژه تالیم نه تنها با از دست دادن سه الکترون ترکیب هایی با عدد اکسایش 3+ تشکیل می دهند، بلکه تنها با از دست دادن یک الکترون تراز P خود نیز می توانند در حالت اکسایش 1+ ترکیب های پایداری بوجود آورند. به ویژه در مورد تالیم، ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند (مانند TlCl ) از ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند (مانند 3TlCl ) بسیار پایدارترند. همین وضعیت را در مورد عنصرهای گروه 14 می توان مشاهده کرد. کربن، سیلیسیم و تا اندازه ای ژرمانیم، تنها با از دست دادن 4 الکترون لایه ظرفیت اتم خود ( 2 الکترون از تراز P و 2 الکترون از تراز S ) و با حالت اکسایش 4+ می توانند در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت کنند. در صورتی که قلع و به ویژه سرب، علاوه بر حالت اکسایش 4+ ، می توانند با از دست دادن 2 الکترون تراز P و دارا شدن حالت اکسایش 2+ نیز ترکیب های پایدار تشکیل می دهند. شایان توجه است که ترکیب های این دو فلز در حالت اکسایش 2+ آنها در محلول، از ترکیب های مشابه خود در حالت اکسایش 4+ پایدارترند.

سیدگویک علت بی اثر شدن الکترون های تراز S لایه والانس در این اتم ها را به افزایش بار موثر هسته، و افزایش بیش از حد جاذبه هسته بر این الکترون ها مربوط می دانست. اما دانشمندی به نام دراگ، نظر سیدگویک را در توجیه اثر جفت الکترون های بی اثر رد کرد. از نظر دراگ دلیل واقعی ناپایداری حالت اکسایش 3+ در تالیم و 4+ در سرب، کوچک شدن بیش از حد کاتیون 3+ یا 4+ این عنصرها، بزرگ بودن حجم یون کلرید، دافعه زیاد بین الکترون های ناپیوندی لایه والانس آنهاست، که سبب می شود، انرژی پیوندی به شدت کاهش یابد و ترکیب حاصل تجزیه شود. مثلاً 3TlCl به TlCl و 4PbCl به 2PbCl تبدیل شوند تا از پایداری کافی برخوردار شوند. در تایید نظر دراگ، در جدول زیر انرژی پیوند M – Cl در مولکول 3TlCl نسبت به انرژی پیوند در مولکول های 3InCl و 3GaCl به مراتب کم تر است.

مولکول

GaCl3

InCl3

TlCl3

انرژی پیوند (Kcal/mol)

57.8

49.2

36.5

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد ۱۳۹۳ساعت 23:13  توسط بهزاد میرزائی | 

مجموعه ای کامل و جامع از تست های شیمی به صورت طبقه بندی شده را جهت استفاده داوطلبان کنکور برای دوره مرور و تست در یک ماه آخر مانده به کنکور قرار داده ام. این مجموعه تست شامل کلید پاسخ نامه می باشند که در فایلی مجزا قرار گرفته است. جهت دسترسی به این مجموعه کامل از پیوندهای روزانه قسمت مجموعه کامل تست های انتخابی کنکور و یا لینک زیر وارد شوید.

 

http://trainbit.com/folders/4928691884/مجموعه_انتخابی_تست_های_شیمی_کنکور

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۳ساعت 23:32  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 1 ، 2 ، 3  الکتروشیمی، در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینکهای زیر وارد شوید.


http://Trainbit.com/files/7847041884/ازمون1_التروشم.docx


http://Trainbit.com/files/8847041884/ازمون2_التروشم.docx


http://Trainbit.com/files/9847041884/ازمون3_التروشم.docx+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 0:47  توسط بهزاد میرزائی | 
سوال ها و کلید پاسخ نامه آزمون های شماره 1 ، 2 ، 3 و 4 اسیدها و بازها، در پوشه شیمی 4 قرار گرفته است. برای دسترسی به این سوال ها از قسمت پیوندهای روزانه به پوشه آزمون های دوره ای، پوشه شیمی4 وارد شده و یا از لینکهای زیر وارد شوید.


http://Trainbit.com/files/7166941884/ازمون1_اسيدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/0366941884/ازمون2_اسدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/2366941884/ازمون3_اسدها_و_بازها.pdf


http://Trainbit.com/files/1366941884/ازمون4_اسدها_و_بازها.pdf
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 0:20  توسط بهزاد میرزائی | 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

بر صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

نوروز بر همه دوست داران نوروز مبارک باد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 2:9  توسط بهزاد میرزائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دهکده ( آموزش شیمی) به عنوان یک منبع کمک آموزشی در درس شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شبکه وبلاگهای شیمی کشور عزیزمان ایران فعال شده است. نظرات شما می تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشیمان یاری دهد. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.
ایمیل : bemirzaie@gmail.com
بهزاد میرزائي دبير شيمي شهرستان فريدن

پیوندهای روزانه
دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
ویرایش دوم مجموعه جامع تست های کنکور سراسری 1430 تست طبقه بندی شده
مجموعه جامع تست های انتخابی ویژه داوطلبان کنکور
اصلاحيه كتاب آموزش شيمي
آزمون های دوره ای شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 ، شیمی4
سايت سازمان سنجش
سايت آموزشي ليديس
سايت مجله شيميدان
سايت آيوپاك
شبيه سازي هاي تعاملي علوم phET
سوال هاي مسابقات آزمايشگاهي شيمي، منطقه، استاني، كشوري
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
آشنایی با رشته های دانشگاهی
تست های طبقه بندی شده طرح بتا آموزش شیمی ( بیش از 700 تست ویژه کنکور )
شیمی چهارم (پیش دانشگاهی)
شیمی سال سوم
شیمی سال دوم
شیمی سال اول
ورود به سایت دهکده شیمی
کارنامه و نمرات امتحانات نهائی
شبکه ملی مدارس ایران
پایگاه کتابهای درسی
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - گروه شیمی
آموزش و آزمون شیمی سایت رشد
عکسهایی از طبیعت زیبای شهرستان فریدن
وبلاگ روزگاران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
كلاس هوشمند
مجموعه جامع تست های کنکور با کلید پاسخ نامه
کتابهای درسی و آموزش شیمی
كتاب آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي
آزمون های دوره ای شیمی
شيمي هسته اي
انواع و خواص جامدهای بلوری
الکترولیز نمک های مذاب و محلول ها
شناساگرهای اسید و باز
عوامل موثر بر سرعت واکنش
شیمی محیط زیست
فرمول تجربی - فرمول مولکولی
نرم افزار
سیستمهای بلوری
سایت های مرجع شیمی
شیمی عمومی
ترمودینامیک شیمیایی
اعداد اکسایش
ذرات بنیادی
المپیادهای شیمی
محلولها
نظریه های اتمی
موازنه واکنش های شیمیایی
ساختار اتم و آرایش الکترونی اتمها
واکنشهای شیمیایی
مفهوم مول
آموزش شیمی با انیمیشن و پاورپوینت
استوکیومتری
اسیدها و بازها
هندسه مولکولی
پیوند کوالانسی
فرمول نویسی و نامگذاری
نیروهای بین مولکولی
الکتروشیمی
جدول تناوبی عنصرها
تعادلهای شیمیایی
سوالهای امتحانی و تست
هیدرولیز ( آبکافت )
سینتیک شیمیایی
جرم اتمي و ايزوتوپي در اتم ها
شعاع اتمی - شعاع یونی
قانون هس
جرم اتمی میانگین
پیوندها
وبلاگ شیمی آقای بهزادی
وبلاگ شیمی آقای ثابتی
تازه های شیمی خانم ترکاشوند
فیزیک و نجوم خانم ترکاشوند
شیمی تحصیلی خانم فاضل
خانه شیمی کاشانی
کلاس شیمی- آقای نعمتی مقدم
آموزش شيمي- آقای رجائی
مرکز شیمی- خانم خوش سیر
معلم شيمي- آقاي بازماندگان
فقط شیمی- مهندسی نفت
وب سایت شیمی خانم خواجه پور
شیمی و .. - آقای رضائی
جزیره شیمی- خانم توکلی
شیمی تحصیلی- سعید مرادپور
تحقیقات یک دانشجو معلم
آموزش شیمی مهداد ملاصالحی
سایت آموزشی کاشی ها
آزمون از هر درس و در هر مقطع(سايت كاشيها)
شیمی و کاربردها-میلاد اکبری
شیمی و زندگی
شیمی شاهد نیشابور - طاهری
ماهواره شیمی در جهان
وبلاگ تخصصي صنايع شيميايي
شیمی - آقای سعیدی
براي شيمي-شهرام فلاح
كلاس شيمي- خانم فتوحي
در مانگاه شيمي- آقاي شيرواني
شيمي دبيرستان و ...-آقاي محمدي
نردبان شيمي- خانم قائديان
شيمي، دانشي براي همه روزگاران- نصرالهي
شیمی دبیرستان شاهد گلپایگان
انجمن علمی شیمی-یاسمن عباسی
هر چیز تازه در شیمی- آقای سروستانی
الماس، كاربردهاي شيمي- آقاي پازوكي
شیمی علم زندگی- آقای سبزواری
شیمی 123 - فاضلی
هندبوك و نرم افزارهاي شيمي- سايت شيميدان
صنایع شیمیایی - دانشگاه آزاد ابهر
آنالیز زمین- ساناز ضرابی
همگام با شیمی- خانم بوربور
پایگاه اطلاع رسانی شیمی
آموزش مفاهیم شیمی
خانه شيمي- دكتر محمد
المپیادکنکور شیمی مهندس خلینا
نانوتکنولوژي
انجمن شیمی ایران
انجمن تخصصی شیمی در ایران
المپیادهای علمی ایران
خانه شیمی ایران
سایت مجله شیمیدان
پورتال شیمی ایران
شيمي زنده-مرجعي براي شيمي
پايگاه خبري شيمي
گروه شیمی استان اصفهان
گروه آموزش شیمی استان یزد
گروه آموزش شيمي استان كرمان
گروه شیمی شهرستان فریدن
دهکده علوم
بانک اطلاعات نشریات کشور
شبکه فیزیک هوپا
دیدنی ها- صادق صالح
دهکده زبان- بهنام کیماسی
شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید
من و دنياي زيستم- خانم نيك نيا
زيست شناسي-آقاي مباشري
آموزش رياضي -داود محمدي
نانو و پلیمر
علوم تجربی خانم حسن پور
مركز يادگيري سايت تبيان
آزمون هر درس و هر مقطع
یادگیری و یاددهی علوم تجربی دکتر بدریان
ترنم انديشه - روانشناسي
كتابخانه مجازي ايران
دارالقرآن حکیم
جهان آموزش - صادق صالح
بانک وبلاگهای آموزشی کشور
سايت هابل- مشاهده عظمت خلقت
جدول تناوبي پويا-فارسي
chemeddl سايت آموزش شيمي
mhhe آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
عنصرها و جدول تناوبي-انيميشن)
k12flash آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
kscience آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
docott آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
chemistry-videos آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc-learn chemistry آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem infoآموزش شيمي(كلاس هوشمند)
homeschooling (ليست سايتهاي آموزش شيمي)
science-posters پوسترهاي آموزشي (كلاس هوشمند)
whfreeman شیمی آلی ولهارد
emolecules جستوجوگر مولکولی
alexteoh آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
midland.edu آزمونهاي آنلاين
chalkbored chemistry پاورپوينت آموزش شيمي
chemweb سايت مرجع شيمي
classzone سايت آموزشي(كلاس هوشمند)
classzone انيميشن آموزشي(كلاس هوشمند)
phEt شبيه سازيهاي تعاملي علوم(كلاس هوشمند)
High School Chemistry Simulations آموزش شيمي( كلاس هوشمند)
sciencegeek سايت آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
employees پاورپوينت آموزشي
worldofteaching پاورپوينت آموزشي شيمي
highschoolhub آموزش با آزمون
chem.leeds آموزش شيمي
canby سايتهاي شيمي براي دوره دبيرستان
portal.acs آموزش شيمي
mpcfaculty سايتهاي شيمي دبيرستاني امريكا
students in General Chemistry سايتهاي شيمي دبيرستان
creative-chemistry سايت آموزشي شيمي
amazing chemistry سايت هاي آموزش شيمي
dir.yahoo/chemistry
chemistry.about آموزش شيمي
Full-Text Journals in Chemistry ژورنال شيمي
organic-chemistry
dlt.ncssm آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.leeds آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
university of cambridge- Department of chemistry
Journal of The American Chemical society
Iowa state university for students
ACS publications سايت مرجع شيمي
.titrations.info سنجش حجمي
chemcollective آموزش شيمي
jce.divched ژورنال شيمي
wwnorton آموزش شيمي شامل 21 بخش يه صورت انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc.org/Education بخش آموزش پايگاه rsc
chem1 معرفي سايتهاي آموزشي
modelscience نرم افزارهاي آموزشي
ehow آموزش شيمي(كلاس هوشمند
mw.concord.org آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
dwb4.unl.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
group.chem.iastate.edu آموزش شيمي انيميشن(كلاس هوشمند)
canby.com معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
shs.nebo.edu معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
learnerstv آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
scijinks.jpl اتمسفر زمين(آموزشي)
atmos.illinois.edu اتمسفر زمين(آموزشي)
mpc.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu معرفي پايگاههاي آموزش شيمي
americanelements اطلاعات جامع در مورد عنصرها و تركيبهايشان
chemistry.ncssm.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
flashlearning آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
3dchem شكل و خواص مولكولها
101science آموزش شيمي و معرفي سايت هاي آموزشي
freddyflash آموزش شيمي با انيميشن (كلاس هوشمند)
chem1.com سايت آموزشي سيمي
chemlecture آموزش شیمی با انیمیشن و فیلم(کلاس هوشمند)
files.chem.vt.edu/chem-ed آموزش شیمی(کلاس هوشمند)
flatworldknowledge کتابهای شیمی آنلاین
sciencekids آموزش شیمی برای نوجوانان
موتور جستجوي هوشمند سلام
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM